Ett steg närmare en modern och konstfrusen kälksportanläggning när projektet Kälksport Hammarstrand summeras.

Sedan 31 mars 2021 har Leader 3sam-projektet Kälksport Hammarstrand undersökt vilka förutsättningar som finns för att utveckla Hammarstrands kälksportanläggning. Den 17 juni gick projektet i mål och resultatet är helt klart positivt för en framtida utveckling av kälksporten på lokalt, nationellt och internationellt plan. Förslaget är att en kortare men modern konstfrusen kälksportanläggning i betong för banrodel, bob och skeleton bör byggas i Hammarstrand. För att komma dit anser projektgruppen att ett nytt förprojekteringsprojekt bör startas för att ta vid där Kälksport Hammarstrand slutade.  

− Utan tillgång till ändamålsanpassade anläggningar att bedriva idrott i sitter Sverige stilla. Anläggningsfrågan är ständigt aktuell och ett av SweSports prioriterade områden i vår Strategi 2029. Vi som förbund ska tillsammans med våra föreningar ute i landet jobba för att förbättra tillgången till anläggningar så att mer idrott kan bedrivas. Projekt Kälksport Hammarstrand var startskottet för en långsiktig utvecklingsprocess med slutmålet att i framtiden kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utöva kälksport i en väl fungerande anläggning i Hammarstrand, säger SweSports förbundsordförande Mervi Karttunen

Läs mer om projektet här:

Projekt Kälksport Hammarstrands projektrapport

Projekt Kälksport Hammarstrands populärutgåva av projektrapporten

Kortare bana för träning och turism

Platsen och terrängen där kälksportanläggningen finns i dag skulle fungera utmärkt för en nyare kälksportanläggning. Projektgruppen menar, efter förslag från Internationella Rodelförbundets (FIL) och Internationella Bob- och Skeletonförbundets (FIBT) expertgrupper, att en ny anläggning ska ha barn, ungdomar och turister som primära målgrupper.

Förslaget är därför att en ny bana ska vara runt 600–700 meter lång. En fullstor anläggning som matchar kraven för internationella seniortävlingar och olympiska spel rekommenderas inte att byggas. Dels för att kostnader för drift och investering blir allt för stora, dels för att efterfrågan på den typen av anläggningar är liten internationellt sett. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med stora inkomstbringande arrangemang för att matcha de höga driftkostnaderna.

Däremot är det brist på kortare banor som kan användas för träning och turism. En satsning på träning, träningsläger, mindre tävlingar och turism kommer dessutom att vara betydelsefullt för besöksnäringen. I den undersökning som genomförts bland ortens boendeanläggningar i samband med projektet visar att de är överens om att en modern kälksportanläggning vore bra för utvecklingen av besöksnäringen i Hammarstrand. Och att det skulle kunna leda till fler gästnätter såväl sommar som vinter.

Del av ett större aktivitetsområde

Projektgruppen har gjort en grundlig förstudie som tar upp allt från anläggningens nuvarande skick, klimatutmaningar, infrastruktur och en framtida utveckling av området som kälksportanläggningen finns i.

− Området kring kälksportanläggningen och skidbacken erbjuder stora möjligheter att utvecklas till ett aktivitetsområde med ett stort utbud av saker att göra såväl sommar som vinter. Allt på gångavstånd från boende och restauranger. Här finns en möjlighet att skapa en unik plats som kan stärka turismen i Hammarstrand. Projektet menar att en integrering av skidbacke och kälksportanläggning på sikt vore att föredra och att det skulle finns många stora synergier för drift och underhåll. Exempelvis för att använda skidanläggningens liftsystem för att transportera åkare till toppen av naturbanan, säger Hasse Abrahamson som har varit projektledare för Kälksport Hammarstrand.

Uppdatering av befintliga banan från 60-talet

En del av projektet innebar att den befintliga konstbanan från 60-talet behövde renoveras. Det har man gjort för att kunna använda den för åkning tills en eventuell ny anläggning kan vara på plats. Arbetet med att se till att den gamla banan åter kan användas har letts av biträdande projektledare Thomas Reinelöv.

− Vi har bland annat bytt ut en del av träkonstruktionen, grävt ur jord och ändrat kurvradier samt installerat ny belysning och sett över vattenpumpar för att trygga vattenförsörjningen i anläggningen. Totalt sett har människor i klubben, på orten och från resten av kälksportsverige bidragit med nästan 1000 ideella arbetstimmar inom projektet, berättar Thomas.

Utmaningar för att få till en modern kälksportanläggning i Hammarstrand

Även om möjligheterna är stora pekar projektgruppen också på en del stora utmaningar för att etablera en modern kälksportanläggning i Hammarstrand.

  • Det behövs en hel del pengar för att kunna investera i en ny anläggning och när väl anläggningen är på plats måste man lösa kostnader och organisation av driften.
  • Klimatförändringar är ett stort hot mot vintersporten. Under projektet har klimatdata studerats och de pekar på att medeltemperaturerna stiger kraftigt under vintermånaderna. Det innebär bland annat att antal dagar med snötäckt mark minskar och nederbörden blir mer nyckfull då den oftare kommer som regn än snö under vintermånaderna.
  • Infrastrukturen är en utmaning då det idag är svårt att resa till och från anläggningen på ett smidigt sätt för besökare från andra länder.
  • Sedan måste markfrågan lösas då banan idag finns på mark som ägs av en privat markägare. Utan en bra lösning av markfrågan är det svårt att göra några större investeringar.
  • För att få till en modern kälksportanläggning måste dessutom byggtekniker utredas, kostnadskalkyler och ritningar tas fram och nödvändiga tillstånd skaffas.

Ett nytt förprojekteringsprojekt bör startas upp för att ta fram lösningar på utmaningarna och ta nästa steg mot en modern kälksportanläggning i Hammarstrand.

Fakta projektet Kälksport Hammarstrand

Projekt Kälksport Hammarstrand är en förstudie som syftar till att undersöka vilka förutsättningar som kan finnas för att senare genomföra ett mer omfattande utvecklingsarbete kring Hammarstrands Kälksportanläggning som en del i Kullstabergets Aktivitetspark på längre sikt och i ett lokalt/regionalt samarbete. I syftet har även ingått, att rusta upp nedre delen av banan för att kunna genomföra tester av rodelbanans förutsättningar för internationell tävlingsverksamhet.

Projekt Kälksport Hammarstrand har haft Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports) som huvudman och genomförts med finansiering från Leader 3sam, Jordbruksverket och Ragunda kommun. Projektet påbörjades den 31 mars 2021 och slutredovisades åter till Jordbruksverket och Leader 3sam den 17 juni 2022.

Läs mer om projektet här:

Projekt Kälksport Hammarstrands projektrapport

Projekt Kälksport Hammarstrands populärutgåva av projektrapporten